Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
Kupujemy gaz ziemny - od podszewki  

Kupujemy gaz dla firmy – kategoria zakupowa od podszewki

W ostatnim artykule na blogu poznaliśmy kategorię zakupu gazu ziemnego dla firmy oczami eksperta. Tym razem przyjrzymy się całemu rynkowi – poznamy jego uczestników oraz rządzące nim reguły.

Ceny gazu na rynkach hurtowych spadły w 2015 roku nawet o 30% wskutek nadpodaży gazu na rynkach europejskich oraz znaczącego spadku cen ropy. Eksperci przewidują, że kolejne obniżki cen gazu dla firm i gospodarstw domowych umożliwią zniesienie obowiązku zatwierdzania taryf gazowych przez prezesa URE[1].

Polski rynek gazu ziemnego

Podmiotami na polskim rynku gazu ziemnego są przedsiębiorstwa prowadzące następujące rodzaje działalności:

 • przesył (OSP)
 • dystrybucja (OSD)
 • obrót
 • magazynowanie
 • poszukiwanie i wydobycie

Według URE do końca III kwartału 2015 roku aż 21 953 odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawcy gazu. Od czego zależy dynamika tych zmian? Kluczową kwestią jest posiadanie przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) możliwie największej liczby podpisanych umów  ramowych o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego.

Kontrakty te podpisywane są między operatorem a sprzedawcą i określają prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie konkretnego OSD. Pod koniec III kwartału 2015 roku 100 sprzedawców gazu posiadało zawarte umowy z OSP (Operatorami Systemu Przemysłowego), w tym 56 z OSD.

Zmiana sprzedawcy

(liczba przełączeń) wg:

W 1-4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 Taryfy OSP Razem
liczby odbiorców 19 730 1 392 649 112 30 13 5 22 21 953
liczby układów pomiarowych 21 988 2 069 798 121 30 14 5 30 25 055

Ryc. 1 Liczba zmian sprzedawcy do końca III kw. 2015.
Źródło: www.ure.gov.pl

Kiedy warto zmienić dostawcę gazu?

Zawsze, gdy z analizy kosztów w przedsiębiorstwie wyjdzie Ci, że przepłacasz za paliwo gazowe. Raz do roku, i to bezpłatnie, możesz zmienić grupę taryfową. Jesteśmy do niej przypisani na podstawie kilku parametrów, które warto wziąć pod uwagę przy publikowaniu zapytania ofertowego – to ono zagwarantuje lepsze dopasowanie taryfy i warunków współpracy do potrzeb naszej firmy.

Na jakich zasadach odbiorcy gazu są kwalifikowani do grupy taryfowej?

 • roczna ilość zużywanego paliwa,
 • rodzaj pobieranego paliwa gazowego,
 • miejsce i liczba przyłączy,
 • ustalona moc umowna,
 • ustalony system rozliczeń.

Tak więc przy tworzeniu zapytania ofertowego na zakup, powinieneś w nim uwzględnić takie dane jak:

 • aktualna taryfa ( np. W-6 A),
 • moc umowna (np. 100 kWh/h),
 • ilość przyłączy – czyli punktów odbioru gazu,
 • zużycie w skali roku (najlepiej w podziale na miesiące),
 • rodzaj gazu (wysokometanowy czy zaazotowany – rodzaj zależy od typu instalacji w przed-sięborstwie i dostępności danego rodzaju gazu na terenie wybranego dystrybutora).

Co uwzględnić w umowie ze sprzedawcą gazu?

Gdy już zdecydowaliśmy się na wybraną ofertę, umowa między nami a sprzedawcą powinna zawierać postanowienia określające niezbędne minimum, które zabezpieczy interesy obu stron, tj.:

– miejsce dostarczenia gazu do odbiorcy i ilość gazu w podziale na okresy umowne,

– moc umowną (w kWh na godzinę lub na dobę) oraz warunki wprowadzania jej zmian,

– cenę gazu lub grupę taryfową, stosowane w rozliczeniach,

– warunki wprowadzania zmian ceny gazu lub grupy taryfowej,

– sposób prowadzenia rozliczeń (np. faktury prognozowane),

– wysokość kar umownych za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– odpowiedzialność przedsiębiorcy za niedotrzymanie warunków umowy (np. w przypadku zaległości ze spłatą faktury),

– maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze gazu,

– okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

A co uwzględnić w umowie z dystrybutorem paliwa gazowego?

Tak jak w przypadku umowy ze sprzedawcą, kontrakt z dystrybutorem także powinien spełniać pewne podstawowe założenia. Dobrze jest więc w nim określić:

– moc umowną i warunki wprowadzania zmian w jej wysokości,

– ilość przesyłanego gazu w podziale na okresy umowne,

– miejsce dostarczania gazu do sieci i jego poboru z sieci,

– standardy jakościowe (niezawodność i ciągłość dostaw, bezpieczeństwo przesyłu),

– stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania ich zmian,

– sposób prowadzenia rozliczeń,

– parametry techniczne dostarczanego gazu,

– maksymalne dopuszczalne ograniczenia w poborze gazu,

– wysokość kar umownych za niedotrzymanie parametrów jakościowych gazu oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,

– okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Poza wymienionymi rodzajami kontraktów wyróżniamy także umowę kompleksową, która łączy cechy obu umów, czyli obejmuje sprzedaż oraz przesył lub dystrybucję paliwa gazowego do odbiorcy.

Weryfikacja oferty sprzedaży oraz przesyłu gazu

Potrzebne dane znajdziemy na fakturze za paliwo gazowe – niestety, część z nas wciąż ma problem z odczytaniem rachunku. Na co zwrócić uwagę?

 • opłata taryfowa – to stała miesięczna opłata za sklasyfikowanie do danej taryfy. Im niższa taryfa, tym niższa opłata. Pamiętaj! Możesz ją zmienić.
 • abonament– to opłata administracyjna, w której mieszczą się usługi związane z obsługą przez gazownię naszego zapotrzebowania.
 • opłata sieciowa stała – zryczałtowana opłata za utrzymanie sieci (remonty, naprawy, itd.).
 • opłata sieciowa zmienna – opłata za dostarczanie gazu o określonych parametrach (obwarowana w umowie zapisami o jakości gazu i standardach jego przesyłu – warto weryfikować, czy usługa jest wykonywana właściwie, zgodnie z tym za co zapłaciliśmy).
 • cena gazu – tzw. nettometr gazu. Stawka różni się w zależności od taryfy i regionu kraju.
 • zużycie – wyrażone w m3. To podstawowy składnik rachunku. Możemy porównać zużycie z poprzednim okresem.

Oszczędności dodają gazu zakupom firmowym.

[1] Źródło: gazetaprawna.pl